AUSSTELLUNG – 12.09.-10.10.2008: (Ge)Wandelbar

12.09.-10.10.2008